[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2561

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2561

by NASREE NIJI -
Number of replies: 1

เรียนผู้ดูแลระบบค่ะ

ดิฉันนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เนื่องจากดิฉันนางสาวนัศรีย์ นิจิ กลุ่ม 9 ได้สเเกนใบงานเกี่ยวกับวิดีโอที่ 3เเละ4 ผิดพลาด (ภาพไม่ชัด) ซึ่งมีการกดยืนยันไปแล้ว จึงมีความต้องการที่จะแก้ไขไฟล์งานใหม่  ต้องทำการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ?

 

In reply to NASREE NIJI

Re: 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2561

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง