[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102 ศาสตร์พระราชา

Re: 001-102 ศาสตร์พระราชา

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -
Number of replies: 0

จากการตรวจสอบ นศ.อยู่ในกลุ่ม 02 แล้วนะคะ