[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวอัซมี. อีซอ รหัสนักศึกษา 6120810068 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวอัซมี. อีซอ รหัสนักศึกษา 6120810068 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

by ASMEE E-SO -
Number of replies: 1

ดิฉันขอเปลี่ยนแปลงไฟล์ใบงานที่4 ที่ส่งไปแล้วในระบบ เนื่องจากส่งไล์ผิด ขอขอบคุณ

In reply to ASMEE E-SO

Re: สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวอัซมี. อีซอ รหัสนักศึกษา 6120810068 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง