[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวอัซมี. อีซอ รหัสนักศึกษา 6120810068 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

 
Picture of ASMEE E-SO
สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวอัซมี. อีซอ รหัสนักศึกษา 6120810068 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
by ASMEE E-SO - Friday, 15 February 2019, 3:46 PM
 

ดิฉันขอเปลี่ยนแปลงไฟล์ใบงานที่4 ที่ส่งไปแล้วในระบบ เนื่องจากส่งไล์ผิด ขอขอบคุณ

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวอัซมี. อีซอ รหัสนักศึกษา 6120810068 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Friday, 15 February 2019, 10:42 PM
 

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง