[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102

001-102

by DEENA CEHNI -
Number of replies: 3

ขอแก้ไฟล์งานของวีดีโอที่ 3 และวีดีโอที่ 5

In reply to DEENA CEHNI

Re: 001-102

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

กรณีที่นักศึกษา อาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในรายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา มีปัญหาการใช้งาน LMS กรุณาแจ้งมายัง เว็บบอร์ดของรายวิชาเท่านั้น ซึ่งปรากฏอยู่ใน คอร์สของรายวิชานี้แล้ว 

ขอบคุณค่ะ

In reply to DEENA CEHNI

Re: 001-102

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

หากต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ LMS  กรุณาแจ้ง ตรงรูปด้านล่างค่ะ ทั้งนี้ รายวิชาได้แจ้งให้ นศ.ทุกคนทราบ ในข้อความแล้ว

Attachment 1.JPG
In reply to DEENA CEHNI

Re: 001-102

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง