[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102

 
Picture of DEENA CEHNI
001-102
by DEENA CEHNI - Sunday, 17 February 2019, 10:28 AM
 

ขอแก้ไฟล์งานของวีดีโอที่ 3 และวีดีโอที่ 5

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: 001-102
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Sunday, 17 February 2019, 2:18 PM
 

กรณีที่นักศึกษา อาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในรายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา มีปัญหาการใช้งาน LMS กรุณาแจ้งมายัง เว็บบอร์ดของรายวิชาเท่านั้น ซึ่งปรากฏอยู่ใน คอร์สของรายวิชานี้แล้ว 

ขอบคุณค่ะ

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: 001-102
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Sunday, 17 February 2019, 2:36 PM
 

หากต้องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ LMS  กรุณาแจ้ง ตรงรูปด้านล่างค่ะ ทั้งนี้ รายวิชาได้แจ้งให้ นศ.ทุกคนทราบ ในข้อความแล้ว


Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: 001-102
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Sunday, 17 February 2019, 2:39 PM
 

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง