[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

460-107 Sec.01 SOFTWARE APPLI IN BUSINESS

Re: 460-107 Sec.01 SOFTWARE APPLI IN BUSINESS

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ

ปกติแล้วการออกจากรายวิชาแล้วกลับเข้าไปใหม่ไฟล์การบ้านที่ถูกส่งไปแล้วจะไม่หายไปนะครับ ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ลองเข้าไปที่หัวข้อการบ้านนั้นอีกครั้งเพื่อดูว่าข้อมูลการส่งงานยังอยู่หรือไม่นะครับ