[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

345-104

Re: 345-104

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

กนณีของน้องต้องติดต่อผู้สอนรายวิชาเพื่อให้ผู้สอนทำการเพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชานะครับ