[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

แจ้งลบรายวิชา

Re: แจ้งลบรายวิชา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ให้เข้าไปในรายวิชาที่ต้องการจะถอนชื่อออกแล้วคลิกลิงก์ Unenrol me from... ในกล่อง Administration ครับ