[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

324-233

324-233

by PHINYAPHAT SONKONG -
Number of replies: 1

รายวิชายังไม่เข้าระบบ  ของ dr.Yaowapa Sukpondma

In reply to PHINYAPHAT SONKONG

Re: 324-233

by Admin User -
ถ้ารายวิชาไม่ปรากฏในระบบ LMS2 ต้องแจ้งให้ผู้สอนของรายวิชาดังกล่าวทำการเพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชานะครับ