[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

324-233

Re: 324-233

by Admin User -
Number of replies: 0
ถ้ารายวิชาไม่ปรากฏในระบบ LMS2 ต้องแจ้งให้ผู้สอนของรายวิชาดังกล่าวทำการเพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชานะครับ