[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชาไม่ขึ้นในlms2

Re: รายวิชาไม่ขึ้นในlms2

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ข้อมูลรายวิชาในระบบทะเบียนกับข้อมูลรายวิชาในระบบ LMS2 ไม่ได้เชื่อมกันโดยตรงครับ
กรณีนี้น้องต้องติดต่อผู้สอนของรายวิชาดังกล่าวให้เพิ่มชือของน้องเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาครับ