[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

322-271

322-271

by ASAREE CHEMING -
Number of replies: 1

ผมลงทะเบียนวิชานี้แล้ว แต่เข้า lms ไม่ได้

In reply to ASAREE CHEMING

Re: 322-271

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ข้อมูลรายวิชาในระบบทะเบียนกับข้อมูลรายวิชาในระบบ LMS2 ไม่ได้เชื่อมกันโดยตรงครับ
กรณีนี้น้องต้องติดต่อผู้สอนของรายวิชาดังกล่าวให้เพิ่มชือของน้องเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาครับ