[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ในช่อง submission มีไฟล์งานคนอื่นขึ้นมาค่ะ

Re: ในช่อง submission มีไฟล์งานคนอื่นขึ้นมาค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
หัวข้องานดังกล่าวอาจารย์ตั้งไว้เป็นงานกลุ่มครับ ซึ่งหมายถึงใครก็ตามในกลุ่มเมื่อส่งงานแล้วคนอื่นในกลุ่มเดียวกันก็จะเห็นไฟล์ที่ส่งด้วย น้องอยู่กุล่ม 05 ส่วนไฟล์งานที่ส่งแล้วส่งโดย 6211710015 CHANANCHITA NILAKE