[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

325-233

325-233

by AMONRUJEE RIEWSRI -
Number of replies: 1

ไม่รู้ว่าหนูไปกดอะไรค่ะ ทำให้ไม่พบรายวิชา 325-233 

In reply to AMONRUJEE RIEWSRI

Re: 325-233

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
น้องไปกด Unenrol me from ... เลยทำให้ลบชื่อตนเองออกจากรายวิชาครับ
ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ