[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

325-233

Re: 325-233

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
น้องไปกด Unenrol me from ... เลยทำให้ลบชื่อตนเองออกจากรายวิชาครับ
ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ