[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

กดพลาดลบรายชื่อออกจาก course

กดพลาดลบรายชื่อออกจาก course

by CHULA VIRIYABUPPA -
Number of replies: 1

เรียน admin

    รายวิชา 191-204 Pathophysiology 2-2019 ได้กดพลาดจะลบรายชื่อ นศ. ออกจาก course แต่ชื่ออาจารย์หายไปด้วย จึงรบกวนขอ add ชื่อของตนเองเข้าไปใน course ใหม่ค่ะ คือ อ.จุฬา  วิริยะบุบผา chula.v@psu.ac.th ค่ะ ขอบคุณค่ะ

จุฬา

In reply to CHULA VIRIYABUPPA

Re: กดพลาดลบรายชื่อออกจาก course

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมเพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ
ในกรณีที่ต้องการจะล้างเฉพาะข้อมูลของนักศึกษาผมแนะนำให้ใช้วิธี Reset แทนนะครับ ดูวิธีการทำได้ที่ https://lms2.psu.ac.th/mod/url/view.php?id=89170