[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เพิ่มวิชา​ 324-135​ ให้หน่อยครับ

Re: เพิ่มวิชา​ 324-135​ ให้หน่อยครับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
กรณีนี้ต้องแจ้งผู้สอนของรายวิชาให้เพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชาครับ