[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

890-002

890-002

by ATITTYA WONGWONGTRAKUN -
Number of replies: 1

แจ้งลบรายวิชาดังกล่าวค่ะ

In reply to ATITTYA WONGWONGTRAKUN

Re: 890-002

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ในกรณีที่ต้องการออกจากการเป็นนักศึกษาในรายวิชา ให้เข้าไปในรายวิชาดังกล่าวแล้วคลิกลิงก์ Unenrol me from ... ซึ่งอยู่ในกล่อง Administration นะครับ