[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

322-101

322-101

by PHINYAPHAT SONKONG -
Number of replies: 1

ยังไม่มีในระบบค่ะ

In reply to PHINYAPHAT SONKONG

Re: 322-101

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
สิทธิ์ในการจัดการรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาเป็นของอาจารย์เจ้าของวิชาครับ ดังนั้นในกรณีของน้องต้องใช้วิธีแจ้งผู้สอนให้เพิ่มชื่อน้องเข้าไปในรายวิชาครับ