[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เพิ่มรายวิชา 336-216ไม่ได้ครับ

เพิ่มรายวิชา 336-216ไม่ได้ครับ

by PURINUT WONGWASANA -
Number of replies: 1

เพิ่มรายวิชา 336-216 sec01ไม่ได้ครับขึ้นว่าคุณไม่สามารถลงทะเบียนตัวเองในหลักสูตรนี้

In reply to PURINUT WONGWASANA

Re: เพิ่มรายวิชา 336-216ไม่ได้ครับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
วิชาดังกล่าวปิดการลงทะเบียนด้วยตนเองของนักศึกษาเอาไว้ครับ กรณีนี้ต้องแจ้งผู้สอนของรายวิชาให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชานะครับ