[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

473-309 Public Finance

Re: 473-309 Public Finance

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
น้องได้ถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชาไปเมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมาครับ
ตอนนี้ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ