[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 324-247 part อ.ฐิติมา

แจ้งลบรายวิชา 324-247 part อ.ฐิติมา

by THITIMA RUJIRALAI -
Number of replies: 1

ขอแจ้งลบรายวิชา 324-247 part อ.ฐิติมา

In reply to THITIMA RUJIRALAI

Re: แจ้งลบรายวิชา 324-247 part อ.ฐิติมา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • 324-247 part อ.ฐิติมา [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=6893]