[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

ขอลบรายวิชา narueban.y

ขอลบรายวิชา narueban.y

by NARUEBAN YAMAQUPTA -
Number of replies: 1

ขอลบรายวิชา narueban.y 

In reply to NARUEBAN YAMAQUPTA

Re: ขอลบรายวิชา narueban.y

by Admin User -

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • narueban.y [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=849]