[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

322-101

322-101

by NAMIDA CHAODEE -
Number of replies: 1

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา322-101 แต่ยังไม่ถูกเพิ่มเข้าLmsค่ะ กลุ่มไลน์เข้าไม่ได้เพราะเต็มแล้วด้วยค่ะ

In reply to NAMIDA CHAODEE

Re: 322-101

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
รายวิชาในระบบ LMS2 ของนักศึกษาจะไม่ปรากฏโดยอัตโนมัตินะครับ ต้องให้ผู้สอนของรายวิชานั้นเพิ่มชื่อของน้องเข้าเป็น Student ในรายวิชา
ส่วนเรื่องกลุ่มไลน์อันนี้ทางส่วนกลางไม่ทราบเรื่องนะครับ