[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

460-401 strategic management sce 03 ไม่ขึ้นในระบบ lms2

460-401 strategic management sce 03 ไม่ขึ้นในระบบ lms2

by AUTJIMA NUANKAEW -
Number of replies: 3

วิชา strategic management  sec 03  ไม่ขึ้นในlms2

รหัส 460-401

In reply to AUTJIMA NUANKAEW

Re: 460-401 strategic management sce 03 ไม่ขึ้นในระบบ lms2

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมลองเช็คดูแล้วน้องมีรายชื่อในรายวิชา 460-401 SM (01) 1/2563 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=5176] แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องการจัดการรายวิชานี้ในระบบ LMS2 ว่าผู้สอนสร้างรายวิชาแยกกันตาม section หรือไม่ ถ้ายังไงก็ให้ติดต่อผู้สอนของรายวิชาเพื่อสอบถามรายละเอียดนะครับ
In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: 460-401 strategic management sce 03 ไม่ขึ้นในระบบ lms2

by AUTJIMA NUANKAEW -
การลงทะเบียนในsis.psu.ac.th เป็นsec 03ค่ะ และผู้สอนสร้างรายวิชาแยกกันตามsectionค่ะ
In reply to AUTJIMA NUANKAEW

Re: 460-401 strategic management sce 03 ไม่ขึ้นในระบบ lms2

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
การเพิ่มชื่อของน้องเข้าเป็น Student ในรายวิชา 460-401 sec 03 น้องต้องติดต่อผู้สอนให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชานะครับ
ส่วนรายวิชา sec 01 ถ้าน้องแน่ใจว่าวิชาที่ต้องใช้ไม่ใช่วิชานี้ก็ให้เข้าสู่รายวิชาแล้วกด Unenrol me from ... เพื่อลบชื่อตนเองออกจากวิชานะครับ
Attachment unenrol.png