[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

วิชา strategic management sec 03 ไม่ขึ้นในlms2 รหัส 460-401 #ไปเช็คsec ของการลงทะเบียน ใน sis.psu.ac.th แล้วค่ะ คือ sec 03 และไปเช็คจากเพื่อนมาแล้วค่ะ ว่าผู้สอนมีการสอนรายวิชาแยกตามsection ค่ะ

วิชา strategic management sec 03 ไม่ขึ้นในlms2 รหัส 460-401 #ไปเช็คsec ของการลงทะเบียน ใน sis.psu.ac.th แล้วค่ะ คือ sec 03 และไปเช็คจากเพื่อนมาแล้วค่ะ ว่าผู้สอนมีการสอนรายวิชาแยกตามsection ค่ะ

by AUTJIMA NUANKAEW -
Number of replies: 1
In reply to AUTJIMA NUANKAEW

Re: วิชา strategic management sec 03 ไม่ขึ้นในlms2 รหัส 460-401 #ไปเช็คsec ของการลงทะเบียน ใน sis.psu.ac.th แล้วค่ะ คือ sec 03 และไปเช็คจากเพื่อนมาแล้วค่ะ ว่าผู้สอนมีการสอนรายวิชาแยกตามsection ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
การเพิ่มชื่อของน้องเข้าเป็น Student ในรายวิชา 460-401 sec 03 น้องต้องติดต่อผู้สอนให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชานะครับ
ส่วนรายวิชา sec 01 ถ้าน้องแน่ใจว่าวิชาที่ต้องใช้ไม่ใช่วิชานี้ก็ให้เข้าสู่รายวิชาแล้วกด Unenrol me from ... เพื่อลบชื่อตนเองออกจากวิชานะครับ
Attachment unenrol.png