[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-131 sec 02 สุขภาวะการและจิต

001-131 sec 02 สุขภาวะการและจิต

by CHANTHAKAN PROMDONTREE -
Number of replies: 1

นางสาวจันทกานต์ พรหมดนตรี รหัสนักศึกษา6211311038 คณะนิติศาสตร์

 ปัญหาคือ ลงทะเบียนวันที่14 กรกฎาคม 2563 วิชา 001-131 sec02 มีรายวิชาขึ้นในผลการลงทะเบียนแต่ไม่ขึ้นในตารางเรียนและในlms2 ค่ะ

In reply to CHANTHAKAN PROMDONTREE

Re: 001-131 sec 02 สุขภาวะการและจิต

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมเห็นวิชานี้ขึ้นใน LMS2 ของน้องแล้วนะครับ
001-131 Healthy Body and Mind sec 01 & 02 จำนวน 2 หน่วยกิต 1-2563 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=6325]
ส่วนเรื่องตารางเรียนนี้มันไม่ได้อยู่บนระบบ LMS2 นะครับ