[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-131 sec 02 สุขภาวะการและจิต

Re: 001-131 sec 02 สุขภาวะการและจิต

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผมเห็นวิชานี้ขึ้นใน LMS2 ของน้องแล้วนะครับ
001-131 Healthy Body and Mind sec 01 & 02 จำนวน 2 หน่วยกิต 1-2563 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=6325]
ส่วนเรื่องตารางเรียนนี้มันไม่ได้อยู่บนระบบ LMS2 นะครับ