[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา

แจ้งลบรายวิชา

by KRIT SOMNUK -
Number of replies: 1

เรียน ผู้ดูแลระบบ

ช่วยลบรายวิชา https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=4113 

เนื่องจากไม่ได้ใช้งานแล้วครับ 

ขอบคุณครับ

อ.กฤช สมนึก

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

In reply to KRIT SOMNUK

Re: แจ้งลบรายวิชา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • 216-241 - Fluid I [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=4113]