[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชาไม่ขึ้นใน My Courses

Re: รายวิชาไม่ขึ้นใน My Courses

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ตอนนี้ผู้สอนได้เพิ่มชื่อของน้องเข้าสู่รายวิชาแล้วครับ
https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=7145