[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต

by NATTICHA MEEPHAT -
Number of replies: 1

แจ้งลบรายวิชาออกจาก LMS ค่ะ

In reply to NATTICHA MEEPHAT

Re: 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ขอให้น้องเข้าไปในรายวิชาดังกล่าวแล้วคลิก Unenrol me from ... ก็จะเป็นการลบชื่อน้องออกจากวิชาครับ

Attachment unenrol.png