[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต

Re: 895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ขอให้น้องเข้าไปในรายวิชาดังกล่าวแล้วคลิก Unenrol me from ... ก็จะเป็นการลบชื่อน้องออกจากวิชาครับ

Attachment unenrol.png