[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

950-302 วิชาขัดแย้ง

950-302 วิชาขัดแย้ง

by THANAPORN KONGRAKSA -
Number of replies: 1

ไม่มีในLMSค่ะ

In reply to THANAPORN KONGRAKSA

Re: 950-302 วิชาขัดแย้ง

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
นักศึกษาต้องติดต่อผู้สอนเพื่อให้ผู้สอนเพิ่มชื่อของนักศึกษาเข้าไปในรายวิชาดังกล่าวในระบบ LMS2 นะครับ