[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

331-101

Re: 331-101

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ขอให้ติดต่อผู้ประสานงานรายวิชา kanokkan.i@psu.ac.th เพื่อให้เพิ่มชื่อของนักศึกษาเข้าไปในรายวิชานะครับ