[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ดึงข้อมูลอาจารย์เข้ากลับมาในรายวิชา 946-210 บัญชีกลาง 1 (วิทยาเขตตรัง)

ดึงข้อมูลอาจารย์เข้ากลับมาในรายวิชา 946-210 บัญชีกลาง 1 (วิทยาเขตตรัง)

by PARICHART BURAPASIRIWAT -
Number of replies: 1

เนื่องจาก อาจารย์ได้ลบตัวเองออกจากรายวิชา 946-210 บัญชีกลาง 1  รบกวนดึงข้อมูลอาจารย์ กลับมาในรายวิชาดังกล่าว 
ตอนนี้อาจารย์ มีสถานะเป็น Student ซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์

In reply to PARICHART BURAPASIRIWAT

Re: ดึงข้อมูลอาจารย์เข้ากลับมาในรายวิชา 946-210 บัญชีกลาง 1 (วิทยาเขตตรัง)

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมได้แก้ไขสิทธิ์ของอาจารย์ในรายวิชาดังกล่าวให้เป็น Teacher แล้วครับ