[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่สามารถส่งงานในรูปแบบไฟล์ word

Re: ไม่สามารถส่งงานในรูปแบบไฟล์ word

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผู้สอนตั้งค่าการส่งงานใน Assignment อันนี้ว่าให้ส่งได้เฉพาะไฟล์ PDF ครับ