[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

322-271

Re: 322-271

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
รบกวนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ
  • ชื่อวิชาที่มีปัญหา
  • หัวข้อในรายวิชาที่มีปัญหา (ถ้าคลิกเข้ารายวิชาแล้วเจอปัญหาเลยก็แจ้งมาด้วยครับ)
  • browser ที่ใช้งาน LMS2 (Chrome, Firefox, ...)