ชี้แจงสถานการณ์ระบบ LMS@PSU ฉบับที่ 1

เรื่อง ชี้แจงสถานการณ์ระบบ LMS@PSU
เรียน อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ตามที่ วันที่ 27 มกราคม 2564 ระบบ LMS@PSU (https://lms.psu.ac.th/) เกิดความขัดข้อง เป็นผลให้ท่านผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้นั้น สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ขออภัยท่านผู้ใช้บริการเป็นอย่างสูง ที่ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกและได้รับผลกระทบในการใช้บริการ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้เร่งแก้ไขโดยทันที ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุ พบว่า ระบบฐานข้อมูลเกิดความเสียหายอย่างมาก ส่งผลให้ท่านผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้

เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการไปได้ จึงมีความจำเป็นต้องเปิดระบบ LMS@PSU กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุด ดังนั้น เมื่อท่านได้เข้าไปใช้บริการ ระบบจะยังไม่มีข้อมูลการเรียนการสอนก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ความสัมฤทธิ์ผลในการกู้คืนข้อมูลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ขออภัยท่านผู้ใช้บริการเป็นอย่างสูงอีกครั้ง โดยเราจะร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและยกระดับมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 0-7428-9216, 0-7428-9217 และ 0-7428-2071 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 9216, 9217 และ 2071) หรือติดตามสถานการณ์ระบบ LMS@PSU ได้ที่ https://lms.psu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ


Subject: Clarification on LMS@PSU system failure
On January 27, 2021, the LMS@PSU system crashed, becoming unavailable to users. The Education and Innovative Learning Academy (EILA) and the Office of Digital Innovation and Intelligent Systems apologize for the inconvenience. An immediate system check revealed extensive damage to the database system, rendering it unusable at the time.
In order to ensure the continual operation of teaching and learning activities, getting the LMS@PSU system back online as soon as possible has been a top priority. Therefore, while the system is accessible to users now, its previous educational information is yet to be restored. Progress regarding data recovery will be announced on Sunday, 14 February 2021.
EILA and the Office of Digital Innovation and Intelligent Systems wish to convey their sincere apologies to users once again. Preventive measures will be put in place to avoid and mitigate such risks in the future.


Last modified: Sunday, 14 February 2021, 2:24 PM