การนำรายวิชาจากระบบ LMS@PSU เก่ามาเพื่อใช้งานการนำรายวิชาจากระบบ LMS@PSU เก่ามาเพื่อใช้งาน

       ตามที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ แจ้งสาเหตุการขัดข้องของระบบ LMS@PSU ที่ส่งผลให้ข้อมูลการเรียนการสอนของอาจารย์ในระบบ LMS@PSU ได้รับความเสียหาย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องเก่าซึ่งเคยใช้เป็นเครื่องแม่ข่ายของระบบ  LMS@PSU เดิม ก่อนที่จะมีการย้ายไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันแล้ว พบว่า ข้อมูลต่าง ๆ ของรายวิชาตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ยังมีอยู่ครบถ้วน สมบูรณ์ หากอาจารย์ต้องการใช้ข้อมูลจากรายวิชาเดิมที่ตนเองเคยสร้างไว้เดิม สามารถเข้าระบบ LMS@PSU ระบบเก่าได้จาก URL: https://old-lms.psu.ac.th เพื่อทำการสำรองข้อมูลรายวิชาของตนเองและย้ายมาสู่ระบบ LMS@PSU ซึ่งเป็นระบบปัจจุบันได้  สำนักการศึกษาฯ ได้จัดทำขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลรายวิชาในระบบ LMS@PSU จากระบบเก่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลไว้แล้ว (เอกสารแนบ) และขอความร่วมมือในการหยุดใช้งานระบบ  LMS@PSU ระบบเก่าในการจัดการเรียนการสอนและโปรดแจ้งให้นักศึกษาหยุดใช้ระบบดังกล่าวด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องแม่ข่าย 

นอกจากนี้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้สร้างกลุ่มไลน์ LMS@PSU Learning Space โดยใช้สมาร์ทโฟนเข้ากลุ่มไลน์ผ่าน http://bit.ly/PSULms หรือสแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและสอบถามข้อมูลการใช้งานดังกล่าว   และหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่ โทร 0 7428 9016,17 ภายใน 9216, 9217

เอกสารแนบ : ขั้นตอนการเข้าถึงรายวิชาในระบบ old-lms

Last modified: Monday, 31 May 2021, 9:40 AM