ชี้แจงความสัมฤทธิ์ผลในการกู้คืนข้อมูล LMS@PSU

เรื่อง ชี้แจงความสัมฤทธิ์ผลในการกู้คืนข้อมูล LMS@PSU

เรียน อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่ ระบบ LMS@PSU (https://lms.psu.ac.th/) เกิดความขัดข้อง เป็นผลให้ท่านผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้นั้น สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ขออภัยท่านผู้ใช้บริการเป็นอย่างสูง ที่ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกและได้รับผลกระทบในการใช้บริการ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้เร่งแก้ไขโดยทันที ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุ พบว่า ระบบฐานข้อมูลเกิดความเสียหายอย่างมาก ส่งผลให้ท่านผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้ 

อย่างไรก็ตามจำนวนข้อมูลมีปริมาณมากและหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือเกิดความเสียหายกับฐานข้อมูลหลักที่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมด ทางทีมงานได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและใช้เครื่องมืออย่างดีที่สุด ก็ยังไม่สามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ในระดับที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้งานได้ ทางสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ขออภัยท่านผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเราจะร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและยกระดับมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 0-7428-9216, 0-7428-9217 และ 0-7428-2071 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 9216, 9217 และ 2071) หรือติดตามสถานการณ์ระบบ LMS@PSU ได้ที่ https://lms.psu.ac.th


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือLast modified: Tuesday, 23 February 2021, 9:22 AM