วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ การวางแผนพัฒนาระบบ การรวบรวมความต้องการ การพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมและแบบเชิงวัตถุ แบบจำลองกระบวนการและข้อมูล ข้อกำหนดความต้องการ การออกแบบรายงานและจอภาพ เทคนิคการทำต้นแบบ เทคนิคการทดสอบโปรแกรม กรณีศึกษาของการพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจ

The elements of sentence structures; types of phrases, clauses, and sentences; grammatical rules, including article usage, subject-verb agreement, and punctuation

The elements of sentence structures; types of phrases, clauses, and sentences; grammatical rules, including article usage, subject-verb agreement, and punctuation

941-118 syllabus-printed.docx941-118 syllabus-printed.docx

การฝึกงานทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

Job Training in Business English

ไม่น้อยกว่า 230 ชั่วโมง 

เงื่อนไข : สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ฝึกปฏิบัติฝึกงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจการเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง

Job training relating to business English; learning from real business settings

วิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล