แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน ความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนในสังคมเกษตรและชนบท องค์ประกอบและความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของเศรษฐกิจชุมชน การดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจโดยรวม การศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่างของเศรษฐกิจชุมชน

การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาวาริชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ การนำเสนอทางวิชาการ การส่งรายงาน เข้าร่วมฟังและอภิปราย

การศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์-สังเคราะห์ การจัดทำรายงาน และการนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ทดสอบหลังอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา รายวิชาสัมมนา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ไว้สำหรับทดสอบภาษาอังกฤษหลังนักศึกษาเข้าชมภาพยนตร์เสียงอังกฤษ บรรยายภาษาอังกฤษ