ทดสอบหลังอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา รายวิชาสัมมนา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ไว้สำหรับทดสอบภาษาอังกฤษหลังนักศึกษาเข้าชมภาพยนตร์เสียงอังกฤษ บรรยายภาษาอังกฤษ