596-563 

แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์

ปีการศึกษา 2563

รายวิชา แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์ 

Novel Concept of Drug and Pharmaceutical Products

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University

 การเลือกทำเลที่ตั้งและแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมยา การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงงาน การจัดเครื่องมือและอุปกรณ์ หลักการที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา และการจัดระบบบำบัดของเสีย


  English for pharmacy professional, preparing short scientific reports, case reports, analytical reports, and corresponding letters in pharmacy, reading and briefing scientific reports and manuals, reading Iaw and regulations, and terms used in medical sciences, history taking and counseling for health care and drug use, presentation and interview, practice sessions in the corresponding topics

Research Methodology in Pharm Sci -1-62 for grad students

English for Pharmacy students-2-60

NOVEL CONCEPT OF DRUGS AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS (ENDNOTE)