การผสมผสานความรู้ทางทันตกรรมหัตถการและงานทางการใส่ฟันชนิดติดแน่นในการให้การบูรณะฟันหรือทดแทนฟันที่สูญเสียไป เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการจัดการโรคฟันผุในผู้สูงอายุ การให้การบูรณะฟันแบบคงสภาพ การบูรณะฟัน ในกรณีที่มีการสูญเสียเนื้อฟันไปมาก การบูรณะฟันที่ผ่านการรักษาคลองรากฟัน รวมถึงเทคนิคทางคลินิกและความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้บูรณะฟัน

ระบบคลินิกรวมนักศึกษา