ภาพรวมและการพิจารณาเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ของสารประกอบทางเภสัชกรรม: คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ เช่นความเป็นกรด-ด่าง Stereoisomerism การละลาย ตลอดจนการสังเคราะห์ และความคงตัว