รายวิชานี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีหลาย ๆ ด้าน พลังงาน การสิงผ่านความร้อน ของไหลพลศาสตร์  แหล่งพลังงานชนิดต่าง  ๆ และแนวโน้มของพลังงานในอนาคตทั้งระดับสากลและประเทศไทย