ทฤษฎีและปฏิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบยาผง ยาเหน็บ ยาเม็ดและแคปซูล  การประเมินคุณภาพของยารูปแบบของแข็ง การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย หลักการและกระบวนการที่ดีในการผลิต เช่น จีเอ็มพี-พีไอซีเอส ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวทางเคมีกายภาพของตำรับในรูปแบบดังกล่าว ระบบนำส่งยารูปแบบต่างๆ และแนวโน้มในอนาคต