ระบบความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล การเข้ารหัส การวิเคราะห์รหัส มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล ข้อตกลงในการสื่อสาร การประยุกต์ใช้รหัสในการจัดการ ระบบรหัสสาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิตอล

Operating system security; file system security; database security; encryption; cryptanalysis; security standard and encryption techniques; communication protocols; application of public key encryption; digital signature