เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการค้นคว้าข้อมูล ทั้งจากหนังสือ  ตลอดจนวิธีการสารสนเทศต่างๆ เช่น e-library, e-databases, CD-ROM,  search engine ต่างๆ และสามารถอ่านเอกสารทางวิชาการได้อย่างเข้าใจโดยอาศัยคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสามารถเรียบเรียงเอกสารที่ค้นคว้าเป็นบทความทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง  มีการเรียนรู้เทคนิคทางโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการบรรยายให้มีความน่าสนใจมากขึ้น มีการเรียนรู้เรื่องบุคลิก ท่าทางและมารยาทในการพูดในที่ประชุมและสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องที่นำเสนอและสามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจ รวมทั้งสามารถตอบคำถามของผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม