อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด ต่าง ๆ ภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ อินพุทและเอาท์พุทแบบดิจิทัล อินพุท อนาล็อกเอาท์พุทแบบพีดบั เบิ้ลยเูอ็ม อินเทอร์รัพท์ เคาน์เตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

Introduction to electronics for microcontroller; type of microcontrollers; C language for microcontroller; digital input and output; analog input; PWM output; interrupts; counters; application of microcontroller